h1

Título

Recursos Económicos na XXI de Santiago

Texto destacado

 

 
Programas de gasto

Capítulo I:
Gastos de persoal
Capítulo II:
Gastos en bens
correntes e servizos
Capítulo IV:
Transferencias correntes
Capítulo VI:  Investimentos Capítulo VIII:
Activos financieiros
Total
Recursos Económicos
Programa 412A:
Atención Especializada

200.177.973,00€

194.555.178,00€


8.239.316,00€

20.006,06€​

48.081,00€

403.040.554,06€
Programa 412B:
Atención Primaria

73.414.744,00€

2.853.753,02€


116.558.494,00€

3.800,00​€192.830.791,02€
Programa 414A:
Formación de graduados e postgraduados

10.511.858,00€1.600,00€​
10.513.458,00€
Programa 561C:
Investigación sanitaria

719.241,64€


14.850,93€​734.092,57€
Importe total:


284.823.816,64€

197.408.931,02€


124.799.410,00€

38.656,99€​

48.081,00€

607.118.895,65€

Orzamento inical exercicio 2019
Fonte: Aplicación de Control Presupostario
 

Etiqueta

-

Público

Cidadanía, Profesionais, Empresas

Temas

-

Interésame

-

Grupos de información

-