h1

Título

Recursos Económicos na XXI de Santiago

Texto destacado

 

 
Programas de gasto

Capítulo I:
Gastos de persoal
Capítulo II:
Gastos en bens
correntes e servizos
Capítulo IV:
Transferencias correntes
Capítulo VIII:
Activos financieiros
Total
Recursos Económicos
Programa 412A:
Atención Especializada

194.338.838€

187.503.826€


8.111.182€

48.081€

390.001.927€
Programa 412B:
Atención Primaria

71.110.822€

2.840.533€


114.809.125€188.760.480€
Programa 414A:
Formación de graduados e postgraduados

10.134.281€

1.600€


10.135.881€
Programa 561C:
Investigación sanitaria

434.074€
434.074€
Importe total:


276.018.015€

190.345.959€


122.920.307€

48.081€

589.332.362€

Orzamento inical exercicio 2018
Fonte: Aplicación de Control Presupostario
 

Etiqueta

-

Público

Cidadanía, Profesionais, Empresas

Temas

-

Interésame

-

Grupos de información

-